6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa göre işverenin genel yükümlülüklerinden bir tanesi de bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlarını; çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre, bünyesinde bulundurmalı yada OSGB firmalarından hizmet almalıdırlar. ZER OSGB olarak; firmaların cezai işleme maruz kalmamaları için ve İSG konusunda çalışmalarını yürütmek için tehlike sınıfına göre uzmanlarımızın ataması gerçekleştirilip hizmet vermekteyiz.

Reherlik Ve Danışmanlık

1) İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

1) Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

1) Çalışma ortamının gözetimini yapmak, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasını kontrol etmek.

2) İş yerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

Eğitim, Bilgilendirme Ve Kayıt;

1) İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili mevzuata uygun olarak planlamak ve uygulamak.

2 Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu iş yeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

İlgili Birimlerle İşbirliği;

1) İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) İş yeri hekimi ile işbirliği yaparak yıllık çalışma planını hazırlamak.